Điều Khoản

  1. Điều khoản

Bằng cách truy cập vào trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản trang web và điều kiện sử dụng, tất cả các luật và quy định hiện hành, và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm tuân thủ bất kỳ luật lệ địa phương áp dụng. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản, bạn đang bị cấm sử dụng hoặc truy cập vào trang web này. Các tài liệu trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật thương hiệu.

  1. Sử dụng Giấy phép

Bạn có quyền tạm thời tải về một bản sao của tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web của dulich4you.com cho cá nhân mà chỉ xem tạm phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải là một chuyển quyền sở hữu, và theo giấy phép này bạn không thể:

sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu;

-Advertisement-

sử dụng các nguyên vật liệu cho bất kỳ mục đích thương mại, hoặc cho bất kỳ màn hình công cộng (thương mại hoặc phi thương mại);

cố gắng hay bẻ khóa bất kỳ phần mềm có trên trang web của dulich4you.com;

loại bỏ bất kỳ bản quyền hoặc ký hiệu độc quyền khác từ các vật liệu; hoặc là

-Advertisement-

BITI'S KHUYẾN MÃI KHỦNG

chuyển các tài liệu cho người khác hoặc “gương” tài liệu trên bất kỳ máy chủ khác.

Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ của những hạn chế và có thể được chấm dứt bởi dulich4you.com bất cứ lúc nào. Sau khi chấm dứt của bạn xem các tài liệu hoặc khi chấm dứt giấy phép này, bạn phải tiêu diệt bất kỳ vật liệu được tải về sở hữu của bạn cho dù ở định dạng điện tử hoặc in.

  1. Phủ quyết

Những tài liệu trên trang web của dulich4you.com được cung cấp “như là”. dulich4you.com không bảo đảm, thể hiện hay ngụ ý, và hướng từ chối và phủ nhận tất cả các bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý hoặc các điều kiện về tính thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm các quyền. Hơn nữa, dulich4you.com không đảm bảo hoặc thực hiện bất kỳ đại diện liên quan đến tính chính xác, kết quả có khả năng, hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web của mình trên Internet hoặc nếu không liên quan đến vật liệu trên hoặc trên bất kỳ trang web liên kết đến trang web này.

  1. Hạn chế

Trong trường hợp không có dulich4you.com hoặc nhà cung cấp của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại (bao gồm, nhưng không giới hạn, những thiệt hại về dữ liệu hay lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh,) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các vật liệu trên dulich4you. trang web Internet com, thậm chí nếu dulich4you.com hoặc đại diện được uỷ quyền dulich4you.com đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng thiệt hại đó. Bởi vì một số luật không cho phép giới hạn bảo hành ngụ ý, hoặc giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, những hạn chế này có thể không áp dụng cho bạn.

  1. Sửa đổi và Đính chính

Các tài liệu xuất hiện trên trang web của dulich4you.com có thể bao gồm kỹ thuật, đánh máy, hoặc lỗi chụp ảnh. dulich4you.com không đảm bảo rằng bất kỳ của các tài liệu trên trang web của mình là chính xác, đầy đủ, hoặc hiện tại. dulich4you.com có thể thay đổi các tài liệu trên trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. dulich4you.com không, tuy nhiên, làm cho bất kỳ cam kết để cập nhật các tài liệu.

-Advertisement-

NHÓM NHÀ CUNG CẤP TOUR - KHÁCH SẠN - VÉ MÁY BAY HÀNG ĐẦU

Đặt Vé Máy Bay Trực Tuyến Đặt Vé Máy Bay Trực Tuyến Đặt Vé Máy Bay Trực Tuyến
  1. Liên kết

dulich4you.com không xem xét lại tất cả các trang liên kết với trang web mạng Internet của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web liên kết. Sự bao gồm của bất cứ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực bởi dulich4you.com của trang web. Sử dụng bất kỳ trang web liên kết đó là nguy cơ của riêng của người dùng.

  1. Điều khoản trang web thay đổi

dulich4you.com thể sửa đổi các điều khoản sử dụng cho trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các phiên bản hiện hành sau đó của các Điều khoản và Điều kiện sử dụng.

     8. Luật pháp

Bất kỳ khiếu nại liên quan đến trang web của dulich4you.com sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của Nhà nước Việt Nam mà không liên quan đến mâu thuẫn với các quy định của pháp luật.

Điều khoản và Điều kiện chung đối với sử dụng của một trang Web.