Chính Sách

Chính sách bảo mật

Sự riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã phát triển Chính sách này để các bạn hiểu làm thế nào chúng tôi thu thập, sử dụng, giao tiếp và tiết lộ và sử dụng thông tin cá nhân. Sau đây phác thảo chính sách bảo mật của chúng tôi.

Trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác định các mục đích mà thông tin được thu thập.

-Advertisement-

Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân chỉ với mục đích thực hiện những mục đích theo quy định của chúng ta và cho các mục đích tương thích khác, trừ khi chúng ta có được sự đồng ý của cá nhân có liên quan hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại thông tin cá nhân miễn là cần thiết cho việc thực hiện những mục đích.

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng phương tiện hợp pháp và công bằng và, khi thích hợp, với sự đồng ý của cá nhân có liên quan.

-Advertisement-

TÚI DU LỊCH CHUYÊN DỤNG

Dữ liệu cá nhân nên có liên quan đến các mục đích mà nó được sử dụng, và, trong chừng mực cần thiết cho những mục đích, phải chính xác, đầy đủ, và cập nhật.

Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân bằng biện pháp bảo vệ an ninh hợp lý chống lại sự mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi.

Chúng tôi sẽ làm cho có sẵn cho khách hàng thông tin về các chính sách và thực tiễn liên quan đến việc quản lý thông tin cá nhân của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết tiến hành kinh doanh của chúng tôi phù hợp với những nguyên tắc để đảm bảo tính bảo mật thông tin cá nhân được bảo vệ và duy trì.

 

-Advertisement-

NHÓM NHÀ CUNG CẤP TOUR - KHÁCH SẠN - VÉ MÁY BAY HÀNG ĐẦU

Đặt Vé Máy Bay Trực Tuyến Đặt Vé Máy Bay Trực Tuyến Đặt Vé Máy Bay Trực Tuyến